Çalışan Adayı Stajyer Aydınlatma Metni

Aluminal Alüminyum Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi .

Çalışan Adayı-Stajyer Aydınlatma Metni


ALUMİNAL ALÜMİNYUM

ÇALIŞAN ADAYI/STAJYER KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 40382 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Akçeşme Mah. Zafer Cad. 96A Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan Aluminal Alüminyum Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Çalışan Adayı/Stajyer Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

Şirketimiz, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvelik tedbirlerini almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz ile olan iş başvurusu veya çalışan adayına referans olma ilişkiniz çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgilere ise, [https://kvkk. aluminal.com.tr /] linkinden erişilebilen Aluminal Alüminyum Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

2.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan Şirketimize ait iş başvuru formları, mülakatlar, e-posta ve diğer iletişim araçları, muhtelif kariyer portalları, istihdam için profesyonel olarak aracılık eden insan kaynakları firmaları, kariyer ofisleri ve kamu kurumları ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.

 1. Çalışan Adaylarının Dikkatine: Şirketimize yukarıdaki kanallardan ileteceğiniz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilere yer verilmemesini rica ederiz.


3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları


KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında iş başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ve açık rızanızın bulunması halinde Şirketimizde mevcut veya ileride oluşabilecek diğer pozisyonlar bakımından özgeçmişinizin değerlendirilmesi ile referans kontrolü süreçleri kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

 • İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,
 • Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • İşe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi,
 • Çalışan adayı performans yeterliliğinin tespiti ve denetimi,
 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirket içerisinde güvenliğin sağlanması özellikle işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla,


4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi


Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir.


Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde imha edilecektir. İstihdam edilmeniz halinde iş başvurunuz kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz iş akdi süresince ve takip eden yasal zaman aşım süreleri boyunca işlenmeye devam edecek olup; istihdam edilmemeniz halinde ise açık rızanızın bulunmadığı hallerde pozisyonun deneme süresinin sona ermesi veya başvurunuzun reddi halinde 1 ay içerisinde paylaşmış olduğunuz verileriniz imha edilmektedir. Ancak, açık rızanızın bulunması halinde özgeçmiş bilgileriniz, Şirketimizin ve Şirketimizin grup şirketlerinin mevcut veya ileride açılabilecek pozisyonları bakımından değerlendirilmeniz amacıyla özgeçmiş bilgilerinizin tarafımız ile paylaşılmasını takiben 6 (altı) ay boyunca işlenmeye devam edecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.


VERİ KATEGORİSİ

VERİLER

VERİNİN ELDE EDİLME YÖNTEMİ


KİMLİK BİLGİSİ

AD-SOYAD, CİNSİYET, TC KİMLİK NO., İMZA, DOĞUM YERİ VE TARİHİ, MEDENİ HALİ, MESLEĞİ

PERSONEL BEYANI


ÖZLÜK BİLGİSİ

ÖZGEÇMİŞ BİLGİLERİ, REFERANS BİLGİLERİ, ASKERLİK BİLGİSİ

PERSONEL BEYANI


İLETİŞİM BİLGİSİ

TELEFON NUMARASI, ADRESİ

PERSONEL BEYANI


GÖRSEL VERİ

KAPALI DEVRE GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ, FOTOĞRAF

OTOMATİK YÖNTEMLERLE

VE PERSONEL BEYANI

KAPALI DEVRE GÜVENLİK KAMERALARI ARACILIĞIYLA

MESLEKİ DENEYİM

OKUL BİLGİSİ, ÇALIŞMA-DENEYİM BİLGİSİ, MESLEK-İÇİ EĞİTİM BİLGİSİ, MESLEK-UNVAN BİLGİSİ

PERSONEL BEYANI


DİĞER

EHLİYET, BİLGİSAYAR KULLANIM BİLGİSİ,YABANCI DİL BİLGİSİ,

PERSONEL BEYANI
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ

VERİLER

VERİNİN ELDE EDİLME

YÖNTEMİ

SAĞLIK BİLGİSİ

ENGELLİLİK DURUMUNA AİT BİLGİLER, KAN GRUBU BİLGİSİ, KİŞİSEL SAĞLIK BİLGİLERİ, ALKOL-SİGARA KULLANIM BİLGİSİ

PERSONEL BEYANI

CEZA MAHKÛMİYET BİLGİLERİ

ADLİ SİCİL KAYIT BİLGİSİ

PERSONEL BEYANI


5. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

 Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir. Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci maddesi uyarınca meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında:

· Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi, istihdam teşviki ve sair haklardan yararlanma ve yararlandırma ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve

· Referans kontrolünün yapılması amacıyla referans olarak belirttiğiniz kişilere aktarılabilecektir.

6. KVKK Kapsamında Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak http://kvkk.aluminal.com.tr/ adresinde yer alan  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak;

 • Akçeşme Mah. Zafer Cad. 96A Merkezefendi/DENİZLİ adresine bizzat/elden teslim edebilir, 
 • Akçeşme Mah. Zafer Cad. 96A Merkezefendi/DENİZLİ adresine noter kanalıyla gönderebilir,
 • aluminalaluminyum@hs01.kep.tr güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. * Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.