Kurumsal İletişim Aydınlatma Metni

Aluminal Alüminyum Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi .

Hızlı Erişim

Kurumsal İletişim Aydınlatma Metni


ALUMİNAL ALÜMİNYUM

KURUMSAL KİMLİK VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

1.Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 40382 sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Akçeşme Mah. Zafer Cad. 96A Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan Aluminal Alüminyum Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu  Kurumsal Kimlik ve İletişim Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir. Şirketimiz, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekte, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvelik tedbirlerini almaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni ile fiziki veya dijital mecralarda Şirketimizin düzenlemiş olduğu, Şirketimiz adına düzenlenen veya Şirketimizin dahil olduğu her türlü sosyal sorumluluk projesi, toplantı, eğitim, organizasyon, lansman, çekiliş ve sair etkinlikler ile tarafınıza yönelik içerik (örn. röportaj, video ve fotoğraflar) oluşturulması ve Şirketimizin kurumsal kimliğinin değerinin ve bilinirliğinin arttırılmasına yönelik olarak elektronik veya fiziki platformlarda içerik paylaşımının gerçekleştirilmesi (“Kurumsal İletişim Faaliyetleri”) çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgilere ise, [https://kvkk.aluminal.com.tr/] linkinden Aluminal Alüminyum Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

2.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, fiziki ve/veya elektronik ortamlardan Kurumsal İletişim Faaliyetleri kapsamında kamera, fotoğraf makinesi ve sair yazılı, işitsel ve görsel kayıt cihazları ve matbu form, e-posta, telefon, faks, posta / kargo, şirket sosyal medya hesapları ve internet sitesi ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde düzenlenen meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.

3. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde Kurumsal İletişim Faaliyetleri kapsamında Şirketimizin, Şirketimiz hizmetlerinin tanıtımının yapılmasına ve/veya sosyal sorumluluk kapsamında kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik hazırlanacak video/fotoğraf çekimleri ile röportajlar ve diğer Kurumsal İletişim Faaliyetleri ile ilgili yapılacak duyurular, haberler ve sair tanıtımlar ve hizmet vermek amacıyla sosyal medya hesaplarından tarafınızla iletişim kurulması çerçevesinde işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme amaçları aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

· Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,

· Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi,

Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, sosyal medya kullanıcı adlarınız, cinsiyetiniz tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.

İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız,elektronik posta, şirket kurumsal sosyal medya hesaplarından vb. vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

Görsel ve İşitsel Verileriniz: Şirket ile kurumsal sosyal medya hesapları vb. kanallar aracılığıyla iletişime geçtiğinizde paylaşmış olduğunuz fotoğraf ve ses kayıt verileriniz.

Müşteri İşlem Verileriniz: Elektronik posta, şirket kurumsal sosyal medya hesaplarından vb. vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.

 4. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde ve/veya Yurt Dışında Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir. Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddeleri uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, meşru menfaat ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında:

 · Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçlarıyla tedarikçilerimize, potansiyel tedarikçilerimize ve bunların çalışanlarına (örn. Digitaj pazarlama hizmeti sunan ajanslar, basım hizmeti alınan matbaalar ile bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları),

· Şirketimizin kurumsal kimliğinin tanınırlığının ve değerinin artırılması ile Kurumsal İletişim Faaliyetleri’nin planlanması veya gerçekleştirilmesi amaçlarıyla sosyal medya platformlarına, sair basın/yayın kuruluşlarına ve bu kapsamda içeriğin kamuya açılması suretiyle diğer üçüncü kişilere,

 · Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 5. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

 Şirket faaliyetlerimiz sırasında elde edilen kişisel verileriniz, başta Anayasa olmak üzere KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde hazırlanan Şirketimizin saklama ve imhaya ilişkin politika ve prosedürlerinde belirtilen genel prensipler ve düzenlemelere uygun şekilde saklanmakta ve imha edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde ilk imha periyodunda imha edilecektir. Kişisel verilerinizin imha edilmesine ilişkin talepleriniz bakımından, işbu Aydınlatma Metni’nin 6’ncı bölümünü incelemenizi rica ederiz.

6. KVKK Kapsamında Haklarınız

 Kişisel veri sahibi olarak KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 · Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak http://kvkk.aluminal.com.tr/ adresinde yer alan  “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” kullanılarak;

  • Akçeşme Mah. Zafer Cad. 96A Merkezefendi/DENİZLİ adresine bizzat/elden teslim edebilir, 
  • Akçeşme Mah. Zafer Cad. 96A Merkezefendi/DENİZLİ adresine noter kanalıyla gönderebilir,
  • aluminalaluminyum@hs01.kep.tr güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir. * Söz konusu belgeler kapsamında herhangi bir özel nitelikli kişisel veriye (örn. din bilgisi veya kan grubu bilgisi) yer verilmemesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.