İlgili 3. Kişiler İçin Aydınlatma Metni

Aluminal Alüminyum Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi .

İlgili 3. Kişiler için Aydınlatma Metni


1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 40382  sicil numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi Akçeşme Mah. Zafer Cad. 96A Merkezefendi/DENİZLİ adresinde bulunan Aluminal Alüminyum Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  (“Şirket”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri kapsamında ve işbu Üçüncü Kişi Çalışanı/Yetkilisi Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) çerçevesinde işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni ile Şirketimiz ile olan ticari ilişkiniz veya personeli olarak çalıştığınız şirketin Şirketimiz ile olan ticari ilişkisi çerçevesinde toplanan kişisel verilerinizin hangi kapsamda işlendiği açıklanmaktadır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesi hakkında detaylı bilgilere ise, [http://kvkk.aluminal.com.tr/  ] linkinden erişilebilen Aluminal Alüminyum Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

2. İşlenen Kişisel Veri Kategorileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ticari ilişkinin kurulması ve/veya yürütülmesi kapsamında teklif, sözleşme, iş sürekliliğinin sağlanması ve sair iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi, fatura tanzimi/iptali, ödeme ve tahsilat ile diğer muhasebe ve finans işlemleri, alt işveren çalışanlarına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, eğitim ve sertifika yönetimi, erişim yetkilendirme ve bilgi güvenliği, hukuk işlerinin yürütülmesi, satın alma yönetimi ile iş faaliyetlerinin planlanması ve denetimi süreçleri, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve fiziksel mekan güvenliğinin temini kapsamında işlenen kişisel veri kategorileriniz ile söz konusu kişisel verilerinizin işlenme elde edilme yöntemleri aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.VERİ KATEGORİSİ

VERİLER


Kimlik Verisi

Ad-soyadı, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, imza bilgisi, oda sicil no., doğum yeri-tarihi,


İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dâhili telefon numarası,fax, kurumsal e-posta adresi).

Finansal Veri

Ödeme-ücret bilgisi,

Eğitim ve Mesleki Deneyim Verisi

Okul ve Diploma Bilgileri, Meslekiçi Eğitim Bilgileri, Çalıştığı Kurum Bilgisi, Yeterlilik Belgesi,

Sağlık Verisi

Kimlik Kartındaki Kan Grubu Bilgisi

Aile ve Yakın Bilgileri

Anne-Baba Adı

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait kamera kayıtları, fotoğraf. şeklindeki kişisel verileri,


3. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri

Üçüncü kişi tarafından veya ilgili kişi tarafından iletilen basılı sözleşme/taahhütname/form, dijital sözleşme/taahhütname/form, e-posta suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) m.5/II/a,c,ç,e,f hükmü kapsamında işlenmektedir.4. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Üçüncü kişi ile ilişkinin son bulmasının ardından üçüncü kişi ile yürütülen faaliyetler kapsamında elde edilen kişisel verileri KVK Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında imha politikasına uygun olarak silme, yok etme ya da anonim hala getirme yöntemleri ile imha edilecektir.


4. Kişisel Verilerinizin Yurt İçinde Yerleşik Üçüncü Kişilere Aktarılması

Şirketimiz bünyesinde kişisel verilerinize, yalnızca yukarıda detaylarına yer verilen amaçlar bakımından sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımız tarafından kendi görevlerini yerine getirmek amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmektedir. Öte yandan toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci maddesi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, meşru menfaat ile bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında:

Å Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından ürün ve/veya hizmet temin edilmesi amaçlarıyla tedarikçilerimize, potansiyel tedarikçilerimize ve bunların çalışanlarına (örn. insan kaynakları, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, YMM ve hukuk danışmanları ve organizasyon sahibi kurum ve kuruluşlar ile bilişim teknolojileri ve veri barındırma hizmet sağlayıcıları),

Å Ödeme ve sair finans işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bankalara,

Å Olası şirket birleşme, devralma, ortak girişim, bölünme ve sair yapısal değişikliklerde Şirketimizin hukuki ve finansal inceleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla potansiyel alıcı, satıcı veya işlemin muhatabı sair taraflar ve bunların sır saklama yükümlülüğü altındaki çalışanları, danışmanları ve ilgili sürece dahil olan veri tabanı hizmet sağlayıcılarına, ve

Å Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçlarıyla kanunen yetkili kuruluşlara ve özel kişilere aktarılabilecektir.

6. KVKK Kapsamında Haklarınız

  • Veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’e başvurarak; işlenen kişisel verileriniz hakkında KVK Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızla her zaman bilgi talep edebilir, verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını araştırabilirsiniz. Bu kapsamda KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak http://kvkk.aluminal.com.tr/  adresinde yer alan  “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Başvuru Formu” kullanılarak;
  • Akçeşme Mah. Zafer Cad. 96A Merkezefendi/DENİZLİ adresine bizzat/elden teslim edebilir veya noter kanalı ile gönderebilir,
  • aluminalaluminyum@hs01.kep.tr güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.


Yukarıdaki Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni tebliğ aldım ve okudum.

Ad- Soyad :

Tarih             :

İmza         :